Barnevernet

Barneverntenesta skal bidra til å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet har eit spesielt ansvar for å avdekkje omsorgssvikt, adferds- og emosjonelle problem. I tillegg skal barnevernet, saman med andre hjelpetenester i kommunen, bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår gjennom generelt førebyggjande arbeid.

Treng du hjelp?
Informasjon til barn og ungdom. Kva nummer kan du ringe til på kvardagar, i helger eller på heilagdagar?

Bekymringsmelding - for privatpersonar
Her finn du informasjon om når bør du melde, korleis du skal melde og korleis vi følgjer opp meldinga di. 

Bekymringsmelding - for offentleg tilsette
Her finn du informasjon om meldeplikta til offentleg tilsette, korleis du skal melde og korleis vi følgjer opp meldinga di. 

Tiltak i barnevernet
Dette er ei lenke til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine sider om tiltak i barnevernet. Her finn du informasjon om hjelpetiltak i heimen, barnevernsinstitusjonar, familieråd, fosterheim, sentre for foreldre og barn, åtferdsvanskar og omsorgssentra for einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar. 

 

Austrheim kommune har inngått samarbeid med Barnevernvakten. Du kan ringe bekymringsmelding til dei på tlf. 55361180.
Dette gjeld etter kontortid (kl. 15.30), i helger og på helligdager.  Les meir på barnevakten si heimeside

Web levert av CustomPublish