vær02

Tenester A-Å

Nasjonal tenestekatalog er eit samla oversyn over ulike offentlege tenester, ordna etter emne. Tanken er at du skal kunne finne fram til ulike tenester på ei enkel måte.

På startsida for Nasjonal tenestekatalog finn du ei inndeling av emna i katalogen, ordna alfabetisk etter dei norske namna på emna. Dersom du veit kva emneord du vil bruke, kan denne menyen fungere greitt. Merk at plasseringa av emneord ikkje endrar seg dersom du omsetjer desse til eit anna språk, til dømes via Google Translate. Då vil ikkje emneorda ligge i alfabetisk rekkjefylgje lenger.

Du kan også leite deg fram trinnvis. Då nyttar du menyen "Nasjonal tenestekatalog" som du finn oppe på sida. Der vil du finne ei grovinndeling av emna. Når du vel eitt av emna i denne menyen, får du opp eit mindre antal underemne som du kan leite vidare i.

Denne katalogen er under utvikling, og tanken er etter kvart å knyte meir informasjon til punkta i han.

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

Web levert av CustomPublish