Skjema

Her vil du finna skjema til diverse områder og tenester i kommunen. Nokre skjema er fullelektroniske og merka med KF medan andre er i pdf-format.

 

B
 

BARNEHAGEÅRET 2018/2019 - Oppstart august 2018 - Søknad om barnehageplass 2018-2019 (KF-467)


Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling (KF- 574)

Barnehage - søknad om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder (KF - 582)

Barnehage - melding om behov for tilrettelegging i barnehage jf. Barnehagelova §19

BYGGESAK: Blanketter frå Direktoratet for byggkvalitet

Byggeblanketter

Kommunal bustad - leige (KF- 138)

D

Tilskot til dugnad ved større arrangement (KF-136)

Retningsliner for tildeling dugnadsmidler større arrangement (pdf)

Skjema for utbetaling av honorar for dugnad ved større arrangement

Deling - søknad om deling PDF document ODT document

E

Egenfråsegn om konsesjonsfritak ved tileigning/kjøp av fast eigedom (pdf)

 

F

Følgjekort - søknadsskjema (pdf)

Følgjekort - søknadsskjema - FORNYING (pdf)

Fri frå undervisning - grunnskule - søknad (KF 255)

​Frådeling og oppmåling - søknadsskjema PDF document ODT document

G

Søknad om løyve til graving i offentleg veg (pdf)

H

Husbanken - Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing - elektronisk søknad
Husbanken - Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing - papirskjema

Husbanken - Søknad om statleg bustøtte - elektronisk søknad
Husbanken - Søknad om statleg bustøtte - papirskjema

Høyringsuttale (KF-239)

 

K

Kulturmidlar/tilskot til tiltak for barn og unge (KF 109A) - søknadsfrist 5. mai

Kulturmidlar - retningslinjer for søknad (pdf)

Tilskot til tiltak for born og unge - retningslinjer (pdf)

Klage - avslag på søknad (KF 149)

 

N

Søknad om norskopplæring (NH-15)

O

Omsetningsoppgåve for alkohol (KF-134)

Oppmåling - søknad om oppmålingsforretning PDF document ODT document

 

P

Oppmelding til PPT - førskuleborn (pdf)

Oppmelding til PPT - skuleborn (pdf)

Søknadsskjema til Pleie- og omsorgstenesta (pdf)

Parkeringsløyve for forflytningshemma - søknadsskjema (pdf)

Parkeringsløyve for forflytningshemma - legeerklæring (pdf)

Parkeringsløyve for forflytningshemma - søknad fornying (pdf)

 

 

S

SFO - skulefritidsordning (KF - 278E)

Salsløyve for alkohol (KF 124)

Serverings-/ og eller skjenkeløyve (KF 123)

Skjenkeløyve einskildhøve/ambulerande (KF -112)                 

Rettleiing for søknad om ambulerande skjenkeløyve       

Rettleiing for søknad for einskildhøve -skjenkeløyve

Sommarjobb - søknadsskjema (pdf)

Søknad om sosialhjelp (pdf)

Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing

Elektronisk søknad om startlån

 

T

TT-kort egenerklæring/søknadsskjema

TT-kort legeerklæring

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SLF-430_N)

 

V


Bestilling av vigsel

Web levert av CustomPublish