Styringsdokument, planar og høyringar

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2012-2020

Austrheim kommune sin plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv vart vedteken i kommunestyret 6.mars 2013

12. september 2017 Les meir
rettleiar til handtering av jordmassar

Jordmassar - frå problem til ressurs

Rettleiar for offentleg forvaltning

Det å utarbeide denne rettleiaren var eit av fleire tiltak i prosjektet «Jordmassar frå problem

til ressurs – ta vare på matjorda». Kommunane i Nordhordland har fått finansiert prosjektet

med skjønnsmidlar frå Fylkesmannen i Hordaland, klimatiltaksmidlar frå Hordaland fylkeskommune

og omfattande eigeninnsats.

04. oktober 2016 Les meir
KommuneROS

KommuneROS Austrheim 2016 - offentleg gjennomsyn og høyring

 

Kommunestyret vedtok i møte den 22.06.2016 at utkast til overordna heilskapleg risiko- og sårbaranalyse for Austrheim kommune, KommuneROS Austrheim 2016 ,med tilhøyrande analyser og utgreiingar, vert lagt ut til offentleg gjennomsyn og høyring i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova § 11-14.

28. juni 2016 Les meir
TPS

Kommunedelplan for trafikksikring 2016 – 2023 vert med dette lagt ut for offentleg høyring og ettersyn.

Trafikksikringsplan 2016-2023

Kommunedelplan for trafikksikring 2016 – 2023 vert med dette lagt ut for offentleg høyring og ettersyn.

06. juni 2016 Les meir

Eigarskapsmelding 2016

Her finn du kommunen si Eigarskapsmeldeing 2016. Vart vedteke i Austrheim kommunestyre 14.04.16

Last ned

03. mai 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish