Styringsdokument, planar og høyringar

Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr. 130 og 131, planid 2017002 - Andre gongs offentleg ettersyn

Formannskapet i Austrheim kommune vedtok med heimel i plan- og bygningslova si § 12-10 den 25.10.2018 og i samsvar med rådmannen si innstilling å senda Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr. 130 og 131, planid 2017002 ut på andre gongs offentleg ettersyn.

Planomtalen og reguleringsføresegner er datert 08.10.2018, plankartet den 05.10.2018.

29. oktober 2018 Les meir
Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2012-2020

Austrheim kommune sin plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv vart vedteken i kommunestyret 6.mars 2013

12. september 2017 Les meir
rettleiar til handtering av jordmassar

Jordmassar - frå problem til ressurs

Rettleiar for offentleg forvaltning

Det å utarbeide denne rettleiaren var eit av fleire tiltak i prosjektet «Jordmassar frå problem

til ressurs – ta vare på matjorda». Kommunane i Nordhordland har fått finansiert prosjektet

med skjønnsmidlar frå Fylkesmannen i Hordaland, klimatiltaksmidlar frå Hordaland fylkeskommune

og omfattande eigeninnsats.

04. oktober 2016 Les meir
KommuneROS

KommuneROS Austrheim 2016 - offentleg gjennomsyn og høyring

 

Kommunestyret vedtok i møte den 22.06.2016 at utkast til overordna heilskapleg risiko- og sårbaranalyse for Austrheim kommune, KommuneROS Austrheim 2016 ,med tilhøyrande analyser og utgreiingar, vert lagt ut til offentleg gjennomsyn og høyring i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova § 11-14.

28. juni 2016 Les meir
TPS

Kommunedelplan for trafikksikring 2016 – 2023 vert med dette lagt ut for offentleg høyring og ettersyn.

Trafikksikringsplan 2016-2023

Kommunedelplan for trafikksikring 2016 – 2023 vert med dette lagt ut for offentleg høyring og ettersyn.

06. juni 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish